Salgs & leverings- betingelser

Disse salgsbetinger gælder med mindre andet er aftalt mellem JP Air Tech ApS, CVR nr. 25054342, herefter kaldet ”sælger” og køberen.

1. Priser og leveringsbetingelser

1.1 Alle priser er baseret på direkte betaling af beløbet specificeret på regningen – enten ved elektronisk- eller bankoverførsel.

1.2 Op til, og inklusive leveringsdagen, har sælger ret til at ændre priserne i forbindelse med valutakursændringer eller andre forhold uden for sælgers kontrol.

1.3 Leveringsbetingelser, FCA INCOTERMS 2010

1.4 Gældende skat- og momstakster på regningsdatoen skal lægges til alle leveringer inden for Danmark og ellers følge dansk lovgivning.

2. Risikooverførsel

2.1 Køber bærer al risiko for tab eller ødelæggelse af leverancen, som opstår fordi køber ikke gør krav gældende over for transportvirksomheden eller hvis køber ikke tager ansvar for leverancen, efter levering eller senest 10 dage efter levering.

3. Leveringstidspunkt

3.1 Leveringstidspunkt er angivet som intentionen og det bedst mulige skøn, og skal opfattes som en retningslinje.

3.2 Sælger kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for konsekvenser pga. forsinkelser – hverken tidstab, indtægtstab eller andre former for tab.

3.3 Sælger har ret til at levere i delleverancer

4. Ejendomsforbehold

4.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten indtil betaling har fundet sted.

5. Betaling

5.1 Fuld betaling skal være sket senest 14 dage efter regningsdato.

5.2 Hvis betaling sker senere end sidste betalingsdag, tillægges rente på 1,5% pr. Måned. Derudover skal der betales 15 Euro for hver rykker.

6. Garanti

6.1 Sælger giver garanti på komponenternes gode kvalitetsdesign, materialerne og fremstillingen i en periode på 2 år efter ordredato.

6.2 Garantien gælder kun såfremt køber har behandlet, opbevaret, installeret og brugt de leverede komponenter efter sælgers instruktioner. Køber må ikke på nogen måde reparere eller ændre på komponenterne i garantiperioden, da garantien i givet fald bortfalder.

6.3 Køber påtager sig at kontrollere produkterne enten hos sælger eller umiddelbart efter levering.  Eventuelle krav fra køber skal meddeleles sælger senest 10 dage efter levering.

6.4 I tilfælde af at et krav accepteres af sælger, har køber ret til at få leveret erstatningskomponenter, så snart de defekte komponenter er returneret til sælger, og på de samme leveringsbetingelser. Ingen yderligere kompensation skal gives.

6.5 Sælger kan ikke holdes ansvarlig for følgetab, tab af tid eller indkomst, eller dagbøder eller andre former for tab, som er et resultat af defekte produkter.

7. Produktansvar

7.1 Sælger har kun produktansvar i henhold til bestemmelser i den danske produktansvars lov.

7.2 Sælger kan ikke holdes ansvarlig for nogen anden form for personskade eller ødelagt ejendom i forhold til køber. Der kan ikke rejses krav om produktansvar i forhold til skader, som kan tilbageføres til fejl eller forsømmelse på sælgers side.

7.3 Hvis de leverede komponenter forårsager skade på en tredje part eller en tredje parts ejendom, som giver tredjepart ret til erstatning, skal en sådan erstatning betales af køber, uafhængigt af, om skaden kan være forårsaget af fejl eller undladelser på sælgers side. Dette gælder dog ikke, hvis skaden er omfattet af produktansvarsloven, og ansvarsforflyttelsen til køber er uforenelig med loven.

7.4 Produktansvaret kan under ingen omstændigheder omfatte følgetab, tab af tid eller indkomst, dagbøder eller andre indirekte tab.

8. Force Majeure

8.1 Sælger skal friholdes ansvar for enhver forpligtelse i forbindelse med en ikke-levering, ukomplet levering eller for sen levering, som helt eller delvist skyldes omstændigheder uden for sælgers kontrol, som fx fabriksnedbrud, brand, krig, uroligheder, oprør, strejker, lock-out, ikke-levering, problemer med brændstof og andre energikilder, valutarestriktioner eller handelsembargoer, eller offentlig indgriben inklusive indgriben fra EU.

9. Anvendelige love og værneting

9.1 Diskussioner og uenigheder som opstår som følge af denne aftale og betingelserne i forbindelse med denne aftale skal løses efter gældende dansk lovgivning, med Københavns Byret som det rette værneting.